Safle datblygu strategol i'r dyfodol yng ngogledd ddwyrain Cymru yw'r Porth Gogleddol sy'n cael ei yrru gan bartneriaeth rhwng Awdurdod Datblygu (WDA) Corus, Stadau'r Weinyddiaeth, DARA, Cyngor Sir y Fflint, Llywodraeth Cynulliad Cymru a'r Awyrlu Brenhinol (RAF).

Mae safle'r Porth Gogleddol yn cynnwys cyfanswm o 235 hectar (ha) o dir sy'n gorwedd o boptu cefnffordd yr A550 yng Nglannau Dyfrdwy yn Sir y Fflint. I'r dwyrain o'r A550 ceir 'Gwersyll Dwyreiniol' RAF Sealand, safle datblygiedig o adeiladau milwrol, a feddiannir ar hyn o bryd gan yr Awyrlu a DARA (Asiantaeth Atgyweirio Awyrennau Amddiffyn), sy'n ymestyn dros 32 ha. I'r gorllewin o'r A550 ceir y tirddaliad mwyaf o'r ddau sy'n 203 ha ac yn cynnwys safle Gwersyll Deheuol RAF Sealand a safle 'Garden City' Corus. Mae'r naill yn gymysgedd o adeiladau milwrol, awyrendai a chae gleiderau gwair. Nid oes fawr ddim o safle 'Garden City' Corus wedi ei ddatblygu, er bod nifer o ffyrdd yn mynd ar ei draws ac mae cymhlyg swyddfeydd ym mhen gorllewinol pellaf y safle. Mae tir Corus yn weddill i ofynion gweithrediadol eu gwaith Shotton cyfagos ac mae'r RAF ar fin gadael RAF Sealand. O'r herwydd, mae'r llain fawr yma o dir ar gael i'w ddatblygu/ail-ddatblygu yn y dyfodol.

Yn ddiweddar, cafodd y safle ei gadarnhau'n gyfle strategol o fewn Astudiaeth Isranbarthol Gogledd Ddwyrain Cymru - Dwyrain Swydd Caer, astudiaeth a gomisiynwyd gan 9 awdurdod lleol/Cynulliad/Asiantaeth sy'n weithredol o fewn yr Isranbarth. Canfu'r astudiaeth hon yr angen i ddwyn ymlaen safle datblygu mawr gerllaw'r ffin rhwng Cymru a Lloegr a oedd yn alluog i gynnal amrywiaeth o ddefnyddiau yn cynnwys yn bennaf datblygiad ar gyfer cyflogaeth a busnes. Mae cynnig fel hyn hefyd yn gyson â Chynllun Gofodol Cymru a Strategaeth Eiddo'r WDA.

Mae nifer o asedau allweddol i'r safle yn ogystal â'i leoliad strategol. Yn fwyaf arwyddocaol, mae polisi cynllunio lleol yn cefnogi ei ddatblygiad pellach. Fodd bynnag, mae cyfyngiadau penodol yn perthyn i rannau o'r safle sydd wedi atal datblygiadau rhag digwydd yn ddiweddar. Mae'r rhain yn cynnwys materion llosg sy'n gysylltiedig â llifogydd posib, amodau tir, cludiant a mynediad.

Er mwyn goresgyn y rhain ac anawsterau eraill, mae'r Cyngor Sir, y WDA, Corus, Stadau'r Weinyddiaeth Amddiffyn a DARA wedi penodi tîm ymgynghorol ar y cyd, dan arweiniad AXIS (ymgynghorwyr cynllunio a dylunio), i ymgymryd ag astudiaeth ddatblygu gynhwysfawr. Nod y gwaith yma fydd :

  • canfod ac asesu'r cyfyngiadau ar y safle;
  • cadarnhau galw'r farchnad a'r cyfleoeodd datblygu strategol
  • datblygu cynigion dylunio ar gyfer datblygiad defnydd cymysg blaengar sy'n deilwng o leoliad strategol y safle, ond sy'n parchu'r cyfyngiadau a nodwyd;
  • darparu fframwaith i arwain datblygiad hirdymor y safle.

Bydd yr astudiaeth yn archwilio'r potensial ar gyfer defnyddiau cyflogaeth, preswyl, hamdden ac o bosib, manwerthu ar raddfa fechan. Fodd bynnag, bydd unrhyw gynigion wedi eu seilio ar y nod o greu datblygiad cynaliadwy a fydd

  • yn gwneud y defnydd gorau o adnoddau naturiol;
  • yn gwarchod yr amgylchedd lleol;
  • yn creu gwerth economaidd a chymdeithasol;
  • yn hyrwyddo defnydd dulliau teithio amgen i gerbydau preifat;
  • wedi ei integreiddio i'r cymunedau cyfagos.

Y Porth Gogleddol yw un o'r cyfleoedd datblygu mwyaf a mwyaf cyffrous yng ngogledd ddwyrain Cymru/gogledd orllewin Lloegr. Mae ganddo'r potensial i alluogi twf economaidd mewn modd sydd nid yn unig yn gynaliadwy ond hefyd yn ddeniadol i'r farchnad. O'r herwydd, mae ganddo gefnogaeth helaeth ystod eang o sefydliadau cyhoeddus a phreifat sy'n amrywio o Lywodraeth Cynulliad Cymru i asiantaethau eiddo lleol.

Sefydlwyd y wefan hon yn wreiddiol i gyhoeddi lansiad Astudiaeth y Porth Gogleddol. Yn ystod gweddill 2005, caiff ei ddiweddaru i amlinellu canlyniadau gwaith yr ymgynghorydd a cheisio barn unrhyw fuddgyfranogydd ar y cynigion, wrth iddynt ymddangos.